Kody PKD - drzewo i wyszukiwarka

Znajdziesz tu drzewo kodów PKD 2007, wyszukiwarkę i opisy kodów.

Wybierając PKD wybieramy elementy z PODKLASY, czyli ZAKOŃCZONE LITERKĄ. (na przykład 01.11.Z.).
Liczba wybranych kodów PKD jest dowolna, zwykle jednak jest to kilka - kilkadziesiąt.
Użyj menu z prawej strony, aby przeglądać drzewo Kodów PKD. Kliknięcie kodu skieruje Cię do strony wyjaśniającej znaczenie kodu. Możesz też użyć wyszukiwarki kodów pkd umieszczonej z prawej strony.
I nie przejmuj się za bardzo: ewentualna późniejsza zmiana PKD jest darmowa i załatwiana od ręki.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD a od 1 stycznia 2008 PKD 2007) - jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze. PKD-2007 jest również klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie zawiera podsekcji.

Poziomy PKD 2007

* poziom pierwszy – SEKCJA – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
* poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
* poziom trzeci – GRUPA – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
* poziom czwarty – KLASA – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
* poziom piąty – PODKLASA - oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

(za: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82...)

Kody pkd Wyszukiwarka PKD | Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności